Over ons

Schoolreglement

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied
Hoofdstuk 2: Definities
Hoofdstuk 3: Inschrijvingen en inschrijvingsgelden
Hoofdstuk 4: Toelatingsvoorwaarden
Hoofdstuk 5: Vrijstellingen
Hoofdstuk 6: Aanwezigheden
Hoofdstuk 7: Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden
Hoofdstuk 8: Lesverplaatsingen
Hoofdstuk 9: Orde en tucht
Hoofdstuk 10: Evaluatie en evaluatiefiche
Hoofdstuk 11: Examens
Hoofdstuk 12: Leerlingen en auteursrechten
Hoofdstuk 13: Activiteiten georganiseerd door de academie
Hoofdstuk 14: Initiatieven van de leerlingen en het onderwijzend personeel
Hoofdstuk 15: Uitlenen van werken
Hoofdstuk 16: Toezicht
Hoofdstuk 17: Algemeen rookverbod
Hoofdstuk 18: Privacy
Hoofdstuk 19: Grensoverschrijdend gedrag
Hoofdstuk 20: Informatie en afspraken

 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Artikel 1
Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de academie en tevens op de ouders van minderjarige leerlingen.
Artikel 2
Dit schoolreglement, met inbegrip van een infobrochure of infoboekje, wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de leerling of aan de ouders.
Artikel 3
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaal-rechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

 

Hoofdstuk 2. Definities

Artikel 1
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:
Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de gemeente Heusden-Zolder, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.
Directeur: de directeur van de academie of zijn afgevaardigde.
Leerling: de persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden voor het geheel van de vakken van een bepaald leerjaar, eventueel met uitzondering van de vakken waarvoor een vrijstelling werd bekomen, die werkelijk en regelmatig deze vakken volgt, met het doel op het einde van het schooljaar eventueel de rechten te bekomen die verbonden zijn aan het welslagen in de proeven en die het eventueel vereiste inschrijvingsgeld heeft betaald.
Vrije leerling: de persoon die als leerling wordt toegelaten volgens voorwaarden bepaald door het schoolbestuur. Vrije leerlingen kunnen worden toegelaten tot de lessen die aan de regelmatige leerlingen worden gegeven, op voorwaarde dat zij het normale lesverloop niet storen, het schoolreglement naleven waar reglementair mogelijk is en geen afbreuk doen aan de normale rechten van de regelmatige leerlingen (o.a. geen overschrijding groeperingnorm en geen overmatige belasting van de infrastructuur). Vrije leerlingen kunnen deelnemen aan de proeven, maar kunnen geen attesten of getuigschriften, zoals bepaald in de reglementering, behalen.
Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.
Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs.

 

Hoofdstuk 3. Inschrijvingen en inschrijvingsgelden

Artikel 1
De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het lopend schooljaar.
Artikel 2
Inschrijvingsgelden:
1. Een leerling betaalt minimum het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen. Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld. De leerling die voor dezelfde studierichting in meerdere academies is ingeschreven, betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in een andere instelling reeds betaald heeft.
2. Een leerling die gebruik kan maken van een verminderd tarief, moet het vereiste attest voorleggen bij inschrijving teneinde zijn vermindering te bekomen en dit uiterlijk op 30 september van het lopende schooljaar.
3. De leerling kan het schoolbestuur wegens bijzondere omstandigheden verzoeken tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en dit uiterlijk tot 15 oktober van het lopende schooljaar. Het schoolbestuur zal na afweging van deze bijzondere omstandigheden al dan niet overgaan tot terugbetaling. Tegen de beslissing van het schoolbestuur is geen verhaal mogelijk.
Artikel 3
1. Het schoolbestuur kan de leerling toestaan om maximaal twee kennismakingslessen bij te wonen en dit enkel in de maand september. Vóór aanvang van de derde les dient de leerling zich regelmatig in te schrijven en het eventueel verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen.
2. De leerling is verplicht om op eenvoudig verzoek van de leerkracht, van het secretariaatspersoneel of van de directeur zijn bewijs van inschrijving in de school voor te leggen.
3. Een leerling kan onmiddellijk de toegang tot de lessen of lokalen worden geweigerd indien hij zijn bewijs van inschrijving in de school niet kan voorleggen.
Artikel 4
1. Minderjarige personen vanaf zes jaar kunnen uitzonderlijk en maximaal voor een schooljaar als vrije leerling worden ingeschreven, mits goedkeuring van de directeur.
2. Meerderjarige personen kunnen als vrije leerling worden toegelaten tot het algemeen vak kunstgeschiedenis, mits goedkeuring van de directeur.
3. Meerderjarige personen worden niet als vrije leerling toegelaten tot de lessen specifiek artistiek atelier of tot de andere kunstvakken, met uitzondering van de twee kennismakingslessen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk.
Artikel 5
De leerling die wordt uitgeschreven als regelmatig leerling kan hierdoor geen rechten als leerling meer doen gelden. Op hem worden eveneens de bepalingen in artikel 4 van dit hoofdstuk onverminderd van toepassing.

 

Hoofdstuk 4. Toelatingsvoorwaarden

Artikel 1
De leerlingen worden ingeschreven overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden.
1. In principe start een leerling in het eerste leerjaar van de gekozen optie. Daarbij moet hij wel beantwoorden aan de leeftijdsvoorwaarden voor de studierichtingen:
- In de studierichting beeldende kunst moeten de leerlingen minimum 6 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar (of ingeschreven in het 1ste leerjaar van het basisonderwijs).
- Leerlingen ouder dan 18 jaar worden ingeschreven in de sectie volwassenen.
2. Om naar het volgende leerjaar te gaan moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorafgaande leerjaar.
3. In de lagere graad en de middelbare graad sectie jongeren stromen de leerlingen in volgens leeftijd.
Artikel 2
Wanneer een leerling in een ander leerjaar of optie wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken vakleerkracht(en) een toelatingsperiode opleggen. Deze toelatingsperiode duurt maximaal tot 31 januari. De leerling volgt de vakken van het leerjaar waarin hij wil terechtkomen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de leerkracht(en) een attest op dat motiveert of de leerling het leerjaar verder kan blijven volgen ofwel verwijzen zij de leerling door naar een ander leerjaar.
Artikel 3
Het is een leerling niet toegestaan zich binnen een zelfde schooljaar in de academie in te schrijven voor een bijkomende optie, indien hij hiervoor niet financierbaar is.

 

Hoofdstuk 5. Vrijstellingen

Artikel 1
1. Iedere leerling volgt alle vakken van een gekozen optie.
2. Een leerling kan een vrijstelling bekomen voor die vakken die reeds met vrucht werden gevolgd op een gelijkwaardig of hoger niveau van het voltijds secundair onderwijs, van het deeltijds kunstonderwijs, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan of op het niveau van het hoger of universitair onderwijs.
3. De directeur kan - in samenspraak met de betrokken leerkrachten - vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. Die vrijstelling wordt gestaafd met een attest. In geval van twijfel wordt het advies van de inspectie gevraagd en kan de leerling een toelatingsperiode worden opgelegd.
4. Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma moeten altijd worden aangevraagd (niet-Nederlandstalige diploma’s moeten worden vertaald) bij de gemeenschapsinspectie van onderwijs.
5. Een verkregen vrijstelling geldt voor de ganse duur van de opleiding indien ze werd verleend op basis van reeds gevolgde gelijkwaardige of hogere studies. In andere gevallen kan de vrijstelling voor een schooljaar gelden. Leerlingen die overzitten worden vrijgesteld voor het vak of de vakken waarvoor zij reeds slaagden, indien zij van het betrokken leerjaar de proeven van alle vakken hebben afgelegd.

 

Hoofdstuk 6. Aanwezigheden

Artikel 1
1. De leerlingen zijn verplicht de lessen regelmatig te volgen, behoudens in geval van ziekte of overmacht. Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. Ongewettigde afwezigheden kunnen aanleiding geven tot een van de sancties vermeld in hoofdstuk 9, Orde en tucht.
2. Behalve indien een leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin hij is ingeschreven, met uitzondering van het vak waarvoor hij een vrijstelling heeft verkregen. Indien de ongewettigde afwezigheden meer dan 1/3 van de lessen bedragen, kan de leerling niet deelnemen aan de proeven.
3. De leerling is verplicht zijn handtekening te plaatsen in een register ter controle van de aanwezigheden, indien hij daarom wordt verzocht door de leerkracht, het secretariaatspersoneel of de directeur.
4. Indien een leerling tijdens proeven afwezig is wegens ziekte, verwittigt hij onmiddellijk het secretariaat en moet hij steeds een medisch attest inleveren.
5. Wanneer een leerling om gelijk welke reden niet aan een proef kan deelnemen, kan hij steeds verplicht worden die achteraf af te leggen.
6. Elke leerling dient - onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht - zijn lesuren efficiënt in te vullen.
7. Elke leerling moet de begin- en einduren van de lessen en pauzes strikt respecteren. Het niet respecteren hiervan kan aanleiding geven tot een van de sancties, vermeld in hoofdstuk 9, Orde en tucht.
8. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. Minderjarige leerlingen moeten bovendien steeds een schriftelijke goedkeuring van de ouders voorleggen.
9. Indien de les niet doorgaat tengevolge van overmacht of een andere reden worden in volgorde de volgende maatregelen genomen:
- de ouders of meerderjarige leerlingen worden verwittigd indien mogelijk;
- de afwezigheid wordt ad valvas gemeld indien mogelijk.

 

Hoofdstuk 7. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden

Artikel 1
Overmacht:
1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht. Hieronder verstaat men een onvoorziene niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan.
2. De directeur brengt de ouders of meerderjarige leerlingen hiervan, voor zover mogelijk, schriftelijk op de hoogte.
Artikel 2
Pedagogische studiedag:
1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep maximum een dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van een pedagogische studiedag voor de leraars.
2. Deze studiedag wordt schriftelijk aan de ouders of meerderjarige leerlingen meegedeeld.
Artikel 3
Staking:
1. In geval van staking zal de school indien mogelijk zorgen voor het nodige toezicht op de minderjarige leerlingen. Enkel indien het niet mogelijk is om in voldoende toezicht te voorzien, zullen de lessen worden geschorst.
2. De directeur brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zullen worden genomen.
Artikel 4
Verkiezingen:
1. De lessen kunnen de dag voor, van en na de verkiezingen worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van deze verkiezingen zijn gebruikt.
2. De directeur brengt de ouders of meerderjarige leerlingen hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Hoofdstuk 8. Lesverplaatsingen

Artikel 1
Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie.
Artikel 2
Een lesverplaatsing is elke les die niet doorgaat conform het door de school vastgelegde uurrooster.
Artikel 3
Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan.
Artikel 4
De leerlingen en/of ouders worden door de directeur van elke lesverplaatsing schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 5
De lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantiedag of wettelijke feestdag.
Artikel 6
Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de groep gerespecteerd.

 

Hoofdstuk 9. Orde en tucht

Artikel 1
De leerling dient zich respectvol te gedragen en dient alle bepalingen van het schoolreglement na te leven. Een tuchtmaatregel kan worden genomen indien het gedrag van de leerling:
- het ordentelijk verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;
- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;
- de veiligheid, gezondheid of de hygiëne in het gedrang brengt;
- het naleven van de milieureglementering of het afvalbeleid in het gedrang brengt;
- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt;
- de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantast;
- de instelling materiële schade toebrengt.
Artikel 2
Volgende sancties kunnen op de leerling worden toegepast:
1. een vermaning van de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht / toezichter;
2. een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht / toezichter;
3. een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de directeur. Een sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur via een aangetekend schrijven aan zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden. Een sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt door de directeur via een aangetekend schrijven aan de betrokkene meegedeeld met vermelding van de reden. De onder 1. en 2. vermelde sancties worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3
1. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.
2. De leerling is verantwoordelijk voor de schade die hij toebrengt aan:
- lokalen, meubilair of materiaal van de instelling;
- materiaal of werken van andere leerlingen, leerkrachten of anderen. Dit houdt in dat de schade op zijn kosten wordt hersteld.

 

Hoofdstuk 10. Evaluatie en evaluatiefiche

Artikel 1
Tijdens het schooljaar maakt de leerkracht minstens tweemaal een schriftelijke evaluatie van elke leerling aan de hand van een evaluatiefiche. De leerling en/of de ouders worden door de leerkracht in kennis gesteld van deze evaluatie.

 

Hoofdstuk 11. Examens

Artikel 1
De examens worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
- Aan het einde van de lagere graad en aan het einde van het vijfde en zesde jaar van de middelbare graad en aan het einde van ieder leerjaar van de andere graden, worden op het einde van het schooljaar overgangs- of eindproeven georganiseerd. De eindproeven worden georganiseerd in het laatste jaar van de middelbare graad, van de hogere graad en van de specialisatiegraad.
- De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de overgangs- of eindproeven ingericht aan het einde van het leerjaar waarvoor zij zijn ingeschreven.
- Wie meer dan 1/3 van de lessen niet heeft bijgewoond zonder gewettigde afwezigheid, wordt niet toegelaten tot de proeven en is derhalve niet geslaagd.
- Van 15 augustus tot 15 september worden van alle vakken uitgestelde proeven afgenomen van de leerlingen die om een gewettigde reden niet hebben kunnen deelnemen aan de proeven op het einde van het schooljaar. De directeur kan beslissen om tijdens die periode ook herkansingsproeven te organiseren voor algemene en technische vakken.
- De leerling die bij de beoordeling voor elk vak ten minste 50% van de punten en voor het geheel van de vakken 60% van de punten heeft behaald, beëindigt zijn leerjaar met vrucht.
Artikel 2
De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur door het college van burgemeester en schepenen aangesteld. Niemand mag als lid van de examencommissie zitting hebben voor de proef van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
Artikel 3
Elke leerling bekomt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de behaalde resultaten.

 

Hoofdstuk 12. Leerlingen en auteursrechten

Artikel 1
De leerlingen en de academie respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.
Artikel 2
Elk gebruik van kopieën dat niet door het reprografie- of reproductierecht van de academie is gedekt, valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kopieën.
Artikel 3
Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij beschouwd als auteur. De academie kan hierop geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling. De leerlingen verbinden zich er toe - indien zij daarom worden gevraagd - om alle werken die op de school werden gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk, ...). De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. De academie van haar kant verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de een of andere manier gebruik wordt gemaakt van werken, het recht op eerbied voor deze werken te garanderen.

 

Hoofdstuk 13. Activiteiten georganiseerd door de academie

Artikel 1
De leerlingen kunnen worden uitgenodigd om hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.

 

Hoofdstuk 14. Initiatieven van leerlingen en personeelsleden

Artikel 1
1. De leerlingen of leden van het personeel die teksten in de academie wensen te verspreiden, moeten daarvoor voorafgaand de schriftelijke toestemming van de directeur bekomen.
2. De verkoop van loten of goederen of een geldomhaling in de academie door de leerlingen of leden van het personeel kan slechts gebeuren na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directeur.
Artikel 2
Leerlingen en leden van het personeel die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij de naam van de academie willen gebruiken, moeten daarvoor voorafgaand de schriftelijke toestemming van de directeur bekomen.
Artikel 3
Activiteiten die door leraars, leerlingen of derden, op eigen initiatief worden georganiseerd voor een bepaalde leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de academie.

 

Hoofdstuk 15. Uitlenen van werken

Artikel 1
Binnen de voorwaarden vastgelegd in een infobrochure of infoboekje kunnen aan de leerlingen werken worden uitgeleend in de bibliotheek.

 

Hoofdstuk 16. Toezicht

Artikel 1
Het schoolbestuur verzekert het toezicht. De leerlingen en de ouders gedragen zich daarbij naar de onderrichtingen van het desbetreffend reglement.
Artikel 2
1. De leerling dient zich bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheid vóór en na de les, vermits directie en leerkrachten omwille van de schoolstructuur niet altijd in toezicht kunnen voorzien. Voor de minderjarige leerlingen berust deze verantwoordelijkheid bij de ouders.
2. De leerling dient tijdens de pauze op het schooldomein aanwezig te blijven.
3. De leerling mag zich niet aan het toezicht van de leerkracht onttrekken.

 

Hoofdstuk 17. Algemeen rookverbod

Artikel 1
Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, uitgezonderd in een afzonderlijk rooklokaal indien het schoolbestuur hierin voorziet.

 

Hoofdstuk 18. Privacy

Artikel 1
Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.
Artikel 2
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling.
Artikel 3
Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd, tenzij de leerling of de ouders voorafgaand schriftelijk hun weigering hiertoe doorgeven aan de school.

 

Hoofdstuk 19. Grensoverschrijdend gedrag

Artikel 1
Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psychosociale belasting als een vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen en personeelsleden binnen de school.
Artikel 2
Hun namen en functies worden bekendgemaakt in een infobrochure of infoboekje bij de start van het schooljaar.

 

Hoofdstuk 20. Informatie en afspraken

Artikel 1
Praktische afspraken i.v.m. organisatie en werking van de academie worden opgenomen in een infobrochure of infoboekje dat onlosmakelijk deel uitmaakt van dit schoolreglement. Het kan gaan over:
- openingsuren van de academie en openingsuren van het secretariaat;
- verlof- en vakantieregeling;
- wie is wie (schoolbestuur, directeur, lerarenkorps, … );
- vriendenkring;
- studiereizen;
- bibliotheek;
- toezicht;
- …
Artikel 2
Het schoolreglement en het reglement lesverplaatsingen zijn te allen tijde raadpleegbaar in het schoolsecretariaat, in de filialen en wijkafdelingen bij de leerkracht in de klas en op de website van de gemeente Heusden-Zolder. Er wordt op eenvoudig verzoek een exemplaar gemaild, opgestuurd of overhandigd.